از دور خارج کردن نیروی هوایی هزینه سنگینی داشت/ راهکارهای مورایس برای پر کردن حالی خالی دو اخراجی
منبع